Slide background

Gedragscode

Al onze medewerkers zijn in het bezit van onderstaande gedragscode.
De gedragscode benoemt duidelijk welke normen wij hanteren.

Artikel 1 Definities.
Agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie, seksuele intimidatie en discriminatie op grond van levensbeschouwing of discriminatie op grond van uiterlijk.
Bij Ambachtzorg:

 • Wordt geen enkele soort van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie, seksuele intimidatie en discriminatie op grond van levensbeschouwing of discriminatie op grond van uiterlijk getolereerd.
 • Is het belangrijk dat er respect is voor ieders ras, sekse, levensbeschouwing en leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode.
 • Zijn agressieve handelingen en/of – uitingen niet toegestaan.
 • Is het niet toegestaan discriminerende, seksistische of andere beledigende grappen en uitlatingen, mondeling of schriftelijk kenbaar te maken.

 

Deze regels dienen te worden opgevolgd door de medewerkers van Ambachtzorg naar zowel de eigen collega’s als naar de cliënten en samenwerkende partijen toe.
Mocht dergelijk gedrag zich in de organisatie voordoen dan wordt verzocht dit te melden bij de direct leidinggevende.

Artikel 2 Doel en uitgangspunt.
Deze gedragscode is bedoeld om duidelijkheid te geven over de omgangsnormen die binnen Ambachtzorg gelden. Als uitgangspunt geldt dat werknemers zich in de omgang met elkaar, naar cliënten en naar partners toe gedragen zoals men van professionals mag verwachten.
De doelen van deze gedragscode zijn:

 • Het bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie, discriminatie in algemene zin, seksuele intimidatie
 • Het goede imago van onze organisatie bewaken en houden
 • Het gezien worden als een goede werkgever, waardoor de onderneming gemakkelijker nieuw personeel aantrekt
 • Het beschermen van de werknemer

 

Hierbij komen de volgende uitgangspunten naar voren:
Integriteit, Respect en Loyaliteit

Wanneer er situaties ontstaan waarbij er meningsverschillen zijn over de normen en waarden, die in deze gedragscode vermeld staan, kunnen deze altijd besproken worden met de direct leidinggevende of de directie.

Artikel 3 Status en reikwijdte.
Status
Deze gedragscode is uitgewerkt op basis van een aantal wettelijke bepalingen. De code ontleent hieraan een wettelijke status. De regels die hier in deze gedragscode beschreven staan, zijn gebaseerd op de CAO-Thuiszorg, de Arbo-wet, artikelen uit het Burgerlijk Wetboek en artikelen uit het Wetboek van Strafrecht.

Reikwijdte
Deze gedragscode is bedoeld voor alle medewerkers.

Artikel 4 Arbeidsovereenkomst.

 • Discriminatie, leeftijd of handicap mag geen reden zijn voor het niet aangaan, beëindigen of niet verlengen van een arbeidsovereenkomst
 • Bij reorganisatie of inkrimping wordt er bij ontslag alleen gekeken naar objectieve criteria

 

Belangenverstrengeling

 • Elke handeling die vermenging van zakelijke- en privé-belangen kan veroorzaken, dient vermeden te worden om belangenverstrengeling te voorkomen. Deze regel houdt in dat, zonder persoonlijk belang, betrouwbaar en professioneel moet worden gehandeld.
 • Indien er een situatie is waarbij belangenverstrengeling een rol speelt, dient dit gemeld te worden bij de direct leidinggevende. De leidinggevende bekijkt of de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

 

kledingvoorschriften
Tijdens het werk bij Ambachtzorg zijn er kledingvoorschriften waaraan de medewerkers moeten voldoen. Je bent het visitekaartje van het bedrijf.

 • Tijdens het werk is het niet toegestaan aanstootgevende kleding te dragen, waaronder: te korte rokjes, laag uitgesneden t-shirts etc..
 • Aanstootgevende piercings en tatoeages dienen te zijn verstopt onder de kleding
 • Het is niet toegestaan hoofddeksels te dragen waaronder: petten, mutsen etc..
 • Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich kleden, passend en representatief voor de functie. Dit houdt in dat men schone en niet versleten kleding draagt.
 • Suggestieve kleding waaronder paramilitaire kleding, of kleding waarin een te duidelijk “statement” over iemands maatschappelijke, religieuze en/of seksuele opvattingen kan worden verstaan zijn niet toegestaan.

 

Wanneer dergelijke kleding wordt gedragen, wordt er een waarschuwing gegeven. Wanneer deze waarschuwing niet opgevolgd wordt, zal er een aantekening in het personeelsdossier komen en zullen passende maatregelen worden genomen.

 

Drugs, alcohol, vuurwapens en steekwapens

 • In onze organisatie is het verboden om zowel soft als harddrugs en alcohol bij zich te dragen of te gebruiken tijdens het werk
 • In onze organisatie is het verboden om vuurwapens/steekwapens bij zich te dragen (zie Wapenwet, hoofdstuk 1, artikel 1)

Wanneer naar voren komt dat een medewerker soft of harddrugs, alcohol of vuurwapens/steekwapens bij zich draagt of soft/harddrugs of alcohol nuttigt tijdens het werk worden er passende maatregelen getroffen. Dit kan leiden tot ontslag.

Roken
Tijdens het werk en in de nabijheid van de cliënt is het niet toegestaan te roken.

Diefstal

 • In geval van diefstal van bedrijfseigendom of eigendommen van cliënten dient er melding te worden gedaan bij de direct leidinggevende
 • Er wordt aangifte gedaan en er volgt een politieonderzoek
 • Tijdens het onderzoek wordt een medewerker op non-actief gezet, in eerste instantie voor de duur van drie weken
 • Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal bepaald worden welke maatregelen worden genomen

 

Artikel 5 Arbeidsomstandigheden en werkvloer.
Wanneer meldingen binnenkomen met betrekking tot overtreding van regels die in artikel 4 zijn vastgelegd, wordt een onderzoek ingesteld. Hierna wordt gekeken wat de maatregelen met betrekking tot deze overtredingen zullen zijn.
Tegen iemand die niet handelt volgens de wet, CAO-thuiszorg of deze gedragscode kunnen maatregelen worden genomen die in verhouding staan tot de overtreding die gemaakt is. Dit kan gezien worden in de vorm van een aantekening of een berisping in het dossier. Consequenties hiervan kunnen ook zijn: ontslag, strafrechtelijke vervolging en civielrechtelijke vervolging.

Artikel 6 Toezicht op naleving.
Indien er sprake is van een overtreding van één of meerdere van de regels uit deze gedragscode of bij een wettelijke overtreding dient dit gemeld te worden bij:

 • Antoinette Bolleboom of
 • Marjolein Stans

 

Indien er vragen zijn met betrekking tot deze gedragscode kan contact worden opgenomen met:
AmbachtzorgGraaf
Bourgondischelaan 30j
2983 SH in Ridderkerk
Tel: 06 13376498

Alle informatie die wordt besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. Er zullen geen consequenties zijn voor personen die in goed vertrouwen een melding doen met betrekking tot het overtreden van de gedragscode of wettelijke bepalingen.

Artikel 7 Evaluatie.
Het is belangrijk dat in de praktijk zoveel mogelijk vanuit deze gedragscode wordt gewerkt. Daarnaast is het van belang dat in alle openheid wordt gesproken, wanneer er vragen zijn over de manier waarop hieraan inhoud moet worden gegeven. Zo wordt het handelen van een ieder doorzichtig en vatbaar voor kritiek.
Deze gedragscode dient een levend document te zijn, waarbij door openheid en overleg de kans wordt geboden onze normen en waarden waar nodig verder te verduidelijken of aan te vullen.

Door ondertekening van deze gedragscode verklaar ik:
o Ik heb de gedragscode gelezen.
o Ik ga accoord met deze gedragscode.